VESIOSUUSKUNTA MUSTIJOKI
Yleistä
Hallitus ja päätöksenteko
Jäsenyys osuuskunnassa
Verkosto ja toiminta-alue
Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon
Maksut ja kustannukset
Palvelut
Ajankohtaista
Muuta
Yhteystiedot
Vesihuoltosanastoa

VESIHUOLTOSANASTOA

Asemapiirustus                  

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Asiakas    

Kiinteistön omistaja, kiinteistön haltija tai muu osapuoli, joka on vesihuoltolaitoksen sopijapuoli.

Asukasvastineluku (AVL) Sellaista vuorokausikuormitusta vastaava yksikkö, jonka seitsemän vuorokauden biologinen hapenkulutus (BOD7) on 70 grammaa happea. AVL lasketaan jätevedenpuhdistamolle vuoden aikana tulevan suurimman viikkokuormituksen vuorokautisesta keskiarvosta.
Haja-asutusalue

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asemakaava-alueen ulkopuolinenalue.

Hulevesi     

Maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä.

Kiinteistön haltija

Asiakas, joka hallitsee laitoksen verkostoon liitettyä kiinteistöä tai rakennusta liittyjän kanssa tekemänsä maan- tai huoneenvuokrasopimuksen perusteella, esim. liittyjän teollisuus- tai asuinkiinteistön päävuokralaisena.

Kuluttaja  

Kuluttajansuojalain (38/1978) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettu asiakas, joka onluonnollinen henkilö ja joka tekee laitoksen kanssa sopimuksen liittymisestä tai laitoksen palvelujen toimittamisesta ja käyttämisestä pääasiassa muuta tarkoitusta kuin elinkeinonharjoittamista varten. Siltä osin kuin ei toisin erikseen sovita, asiakasta koskevia ehtoja sovelletaan myös kuluttajaan.

Kvv-laitteisto                      

Kiinteistön vesihuoltolaitteistoja (kvv-laitteistoja) ovat kiinteistön laitteistottalous-, sammutus, jäte. sekä huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi.

Kvv-työnjohtaja

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden vastuuhenkilö, joka laatii tarvittavat suunnitelmat, valvoo ja suorittaa kiinteistön liittämisen vesiputkistoon ja viemärikaivoon sekä tarkastaa kiinteistön putkiston ja kalusteiden kunnon. Kvv-työnjohtaja hoitaa yhteydenpidon liittyjän ja vesiosuuskunnan välillä rakentamisvaiheessa.

Käyttömaksu

Maksu, joka peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Maksu veloitetaan yksikköhinnaltaan samansuuruisena kaikilta liittyjiltä. Viemäröinnin käyttömaksussa voidaan kuitenkin ottaa huomioon poisjohdettavan jäteveden määrä ja laatu. (VHL 19 §)

Käyttösopimus

Sopimus koskee laitoksen palveluiden toimittamista ja käyttämistä.

Liittämiskohta

Tonttijohtojen ja yleisten johtojen liittämiskohta. Liittämiskohdassa katsotaan laitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston (jäte- ja hulevesiverkosto) kunnossapitovelvollisuus päättyväksi ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (kvv-laitteisto) kunnossapitovelvollisuus alkavaksi.

Liittyjä

Asiakas, joka on vesihuoltolaitokseen liitettävän tai liitetyn kiinteistön omistaja tai omistajan vertainen haltija. Liittyjällä tarkoitetaan myös luovutuksensaajaa, jolle sopimus on siirretty kiinteistön omistajan tai omistajan vertaisen haltijan vaihtuessa.

Liittymissopimus Liittyjä ja vesiosuuskunta tekevät kirjallisen sopimuksen, joka allekirjoitetaan
2 kappalein, liittyjän kiinteistön liittymisestä vesiosuuskunnan verkostoon. Allekirjoittamalla liittymissopimuksen liittyjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan liittymissopimuksen ehtoja (sopimuslomakkeen kääntöpuolella) ja vesihuoltolaitoksen yleisiä sopimusehtoja.
Liittymismaksu

Vesihuoltolaitokseen liitettävän kiinteistön maksama kiinteistökohtainen kertamaksu. Liittymismaksulla katetaan osa laitoksen investointikustannuksista, mutta siihen ei yleensä sisällytetä liitostyön kustannuksia eikä tonttijohtojen rakentamiskustannuksia. Maksu voi olla erisuuruinen eri alueilla. Lisäksi voidaan veloittaa lisäliittymismaksua, kun liittymisen perusteena olevat olosuhteet muuttuvat liittymisen jälkeen, jos lisäliittymismaksusta sanotaan laitoksen taksassa. (VHL 19 §)

Liittymisvelvoite Velvoite, jonka mukaan toiminta-alueen kiinteistöillä velvollisuus liittyä vesihuoltolaitoksen. (VHL 10 §)
Ominaiskäyttö Verkostoon pumpatun veden määrä jaettuna verkoston piiriin kuuluvien asukkaiden lukumäärällä.
Osuusmaksu

Maksu, joka kerätään osuuskuntaan liittyviltä jäseniltä osuuskuntaan liittymisen yhteydessä.

Paineviemäröinti Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, hule- tai salaojavesien johtaminen tapahtuu pumppauksen avulla
Palvelualue                         Toiminta-alueen käsittävä mutta sitä laajempi alue, jolle vesiosuuskunnan verkosto voi ulottua ja jolle voidaan tarjota vesihuoltopalveluja. Verkostoa ei ole lain mukaan kuitenkaan pakko ulottaa toiminta-alueen ulkopuolelle.
Perusmaksu Maksu, jota peritään palvelujen käytöstä riippumatta siitä lähtien, kun kiinteistö on liitetty laitoksen verkostoon. Maksulla katetaan osa kulutuksesta riippumattomista käyttö- ja pääomakustannuksista. Maksu voi olla erisuuruinen eri alueilla. (VHL 19 §)
Taksa, hinnasto Taksalla tai hinnastolla tarkoitetaan asiakirjaa, jossa ilmoitetaan maksu, joita palvelumaksuhinnasto laitos perii vesihuoltoon liittymisestä ja vesihuollon käytöstä. Lisäksi laitoksella voi olla erillinen palvelumaksuhinnasto laitoksen tarjoamista muista palveluista.
Tarvealue Alueella, jolla suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, on kunnalla velvollisuus huolehtia että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi
Toiminta-alue Vesihuoltolain 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettu maantieteellinen alue, jolla vesihuoltolaitos huolehtii vesihuollosta sen mukaan kuin vesihuoltolaissa säädetään.
Tonttihulevesiviemäri

Liittämiskohdan ja kiinteistön hulevesilaitteiston välinen huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamiseksi asennettu viemäri.

Tonttijohtoja

Tonttivesijohto, tonttiviemäri ja tonttihulevesiviemäri.

Tonttivesijohto Talousveden johtamista varten asennettu liittämiskohdan ja kiinteistön vesimittarin välinen johto.
Tonttiviemäri Liittämiskohdan ja rakennuksen välinen jätevesiviemäri.
Tonttiviemärin/- vesijohdon liittämismaksu

Liittämistyöstä perittävä maksu, kun tonttiviemäri/-vesijohto liitetään liittämiskohdassa runkoviemäriin (VHL 19 §).

Valvontatutkimusohjelma

Talousvettä toimittavan laitoksen säännöllistä valvontaa varten tehty ohjelma, jossa otetaan huomioon mm. raakavesi, vedenkäsittelymenetelmät, kemikaalit ja vedenottamon haavoittuva sijainti. (Terveydensuojelulaki)

Vesihuollon kehittämissuunnitelma Kunnan laatima, koko alueen kattava suunnitelma, jossa todettujen tarpeiden ja asetettujen tavoitteiden perusteella täsmentyy alueellisesti ja ajallisesti kunnan velvollisuus vesihuollon järjestämiseen. (VHL 5 §)
Vesihuollon sopimukset Liittymis- ja käyttösopimus ja (erillinen) käyttösopimus.
Vesihuolto Vedenhankintaa eli veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi sekä viemäröintiä eli jäteveden, huleveden ja perustusten kuivausveden poisjohtamista ja käsittelyä siinä laajuudessa kuin siitä laitoksen ja asiakkaan kesken sovitaan.
Vesihuoltohankkeen esisuunnitelma Vesihuollon ratkaisuvaihtoehtoja sisältävä suunnitelma, jossa on selvitetty verkostoja, verkostotyyppejä, laitosten tarvetta, liittyjämääriä ja alustavia kustannuksia.
Vesihuoltohankkeen rakennussuunnitelma Yksityiskohtainen vesihuoltohankkeen toteutussuunnitelma, joka sisältää riittävät suunnitelmapiirustukset detaljeineen ja hankekohtaiset selostukset työn taloudellisesta toteuttamisesta.
Vesihuoltohankkeen yleissuunnitelma

Esisuunnitelman pohjalta laadittu vesihuoltosuunnitelma, joka sisältää mitoitetun perusratkaisun, alustavat maastotutkimukset, erikoiskohtien ratkaisut sekä kustannusarvion investointi- ja käyttökustannuksista.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitettu laitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta.

Vesiosuuskunnat,

jotka palvelevat yli 50 asukasta tai käyttävät talousvettä tai johtavat jätevettä yli 10 m3/vrk, ovat lain mukaan vesihuoltolaitoksia.

Vesimittarin asentamisesta perittävä maksu Maksu, joka kattaa vesimittarin investointi- ja asennuskustannukset.(VHL 19 §)
Vesiosuuskunta

Voi olla yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiva vesihuoltolaitos, kun siihen on liittyneenä 50 asukasta tai sen vuorokaudessa kuluttama vesimäärä tai tuottama jätevesimäärä on vähintään 10 m3. Edellistä pienemmät vesiosuuskunnat eivät ole vesihuoltolain tarkoittamia vesihuoltolaitoksia.

Viettoviemäri

Viemäröintijärjestelmä, jossa jäte-, hule- tai salaojavesien johtaminen tapahtuu painovoiman avulla.

Viemäri Jätevesiviemäri ja hulevesiviemäri.
Viemärivesi

Jätevettä, hulevettä ja perustusten kuivatusvettä sekä muita vesiä, jotka johdetaan tai kulkeutuvat kiinteistöltä laitoksen jätevesiviemäriin. Se, minkä tässä kohdassa mainitun veden vastaanottamista kulloinkin tarkoitetaan, määräytyy sen mukaan, mitä vettä/vesiä asiakkaan kiinteistöltä johdetaan laitoksen viemäriin.

Vesilaitostoimintaan liittyviä lakeja ja säädöksiä:

Vesihuoltolaki (119/2001)
Vesilaki (264/1961)
Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)
Terveydensuojelulaki (763/1994)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (461/2000)

Sosiaali- ja terveysministeriön ohje (1/021/97) ruokamyrkytysten seurannasta ja ilmoituksista

Maankäyttö. ja rakennuslaki (132/1999)

Pelastuslaki (468/2003)

Osuuskuntalaki (1488/2001)

Lait löytyvät Internet-osoitteesta www.finlex.fi.